Toiminnan esittely

Kyröskosken Vesihuolto Oy:llä on kolme vakituista työntekijää sekä yhdeksän jäseninen hallitus.

Yhtiön oman vesijohtoverkoston piirissä on noin 1230 liittyjäkiinteistöä ja yli 4 000 asukasta, verkoston pituuden ollessa noin 80 km.

Yhtiön Enonlähteen vedenottamolta johdetaan hyvälaatuista pohjavettä Kyröskosken alueelle.  Lisäksi yhtiö myy vettä Hämeenkyrön kunnalle,  Sastamalan kaupungille ja Ylöjärven kaupungille. 
 
Vesilaitosjärjestelmään kuuluu vedenottamon lisäksi Kyröskoskenharjulla sijaitsevat kaksi ylävesisäiliötä (V = 1000 m3 ja 200 m3)sekä Kostulan-, Vaivian-, Poussan-, Harjutien – ja osin Käpylänkin paineenkorotusasemat. Jälkimmäinen on kunnan kanssa yhteinen.

Vuosien aikana saneerattu Enonlähteen pohjavedenottamo on varustettu UV-laitteistolla (ultraviolettisäteilytys). Laitokselle on järjestetty mm. varaukset desinfiointilaitteistolle (klooraus) sekä sähkön varasyötölle. Metalliputkistoa syövyttävien ominaisuuksien vuoksi vesi neutraloidaan soodalla. Laitos on varustettu automatiikalla etäkäyttöineen ja hälytysjärjestelmineen.
 
Vesi täyttää hyvinkin sosiaali -ja terveysministeriön laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista antaman asetuksen mukaiset kriteerit.

Laitoksella on käytössä verkkopohjainen WSP-työkalu, jolla on laadittu riskienhallintasuunnitelma.

Tiedoksi ilmoitetaan, että usein kysytty veden kovuuden arvo on 0,36-0,38 mmol / l ( = 2,0°dH).
 
Toimintahäiriötilanteiden yms. varalta on rakennettu johtoyhteys Ikaalisiin ja yhdysvesiasema Virkajärvelle. Yhteyden välityksellä on mahdollisuus johtaa vettä molempiin suuntiin.  Olemassa on myös yhteys Hämeenkyrön Vesi Oy:n verkostoon, josta vettä voidaan johtaa poikkeusoloissa.

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 22.2.2011 luvan 2800 m3 / d suuruisen vesimäärän ottamiseen (kuukausikeskiarvona laskettuna) Enonlähteen pohjavedenottamolta.
 
Vuonna 2022 pumpattiin Enonlähteestä vettä kulutukseen keskimäärin noin  1300 m3 / d.

Enonlähteen vedenottamolle on vesioikeus määrännyt 16.6.1982 suoja-alueet ja vahvistanut niitä koskevat käyttörajoitukset. Suoja-alueet jakautuvat vedeonottamoalueeseen sekä lähi- ja kaukosuojavyöhykkeisiin.
 
Vedenlaatua tarkkaillaan laaditun valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
 
Yhtiö on ollut mukana laatimassa ’Hämeenkyrön pohjavesialueiden suojelu- ja kunnostussuunnitelmaa’ (julkaistu kirjaksi 2003, päivitetty 2015). Siinä on tarkasteltu myös Enonlähteen pohjaveden muodostumisaluetta (Mannanmäki) koskevia riskejä. Nyt on myös valmistunut Mannanmäen pohjavesialueen rakenneselvitysraportti yhteistyössä Ely-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.  Selvitys jatkuu edelleen.

Laitoksen käyttöhenkilöstöllä on voimassa olevat Valviran myöntämät VESITYÖKORTIT.